Általános szerződési feltételek

1. Az eladó

Név: PESTOR Nemzetközi Kereskedelmi, Ügynöki és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, aki szerződő félként Pestor Kft. néven jelenik meg, és akit eladóként említünk a továbbiakban.

Az eladó (iroda/üzlet) címe: 1113 Budapest, Karolina út 34.

Telefonszáma: 06 1 209 2782

A magyarországi cégnyilvántartásában szereplő cégjegyzékszám: 01-09-072058

Adószám: 10455391-2-43

Az eladó székhelye 1112 Budapest, Katafa utca 5.

2. Alkalmazhatóság

1. Ezek az Általános Szerződési Feltételek („ÁSZF”)  érvényesek minden eladó által adott ajánlatra, és minden, Ön, mint ügyfél és eladó között kötött további megállapodásra.

2. Mielőtt a „távértékesítés” (ebben az összefüggésben ez egy online megkötött megállapodást jelent) hatályba lép, ezeket az Általános Szerződési Feltételeket az Ön rendelkezésére bocsátjuk. Önnek lehetősége lesz elmenteni az Általános Szerződési Feltételeket az Ön saját tárhelyére.

3. Amennyiben az Általános Szerződési Feltételekben szereplő feltételek között  ellentmondás lenne, akkor ezen feltételek közül az Ön számára a legkedvezőbbet veheti figyelembe.

3. Ajánlatok

1. Amennyiben a eladó bármely ajánlata korlátozott ideig érvényes, akkor az ajánlat érvényességi ideje expliciten szerepel az ajánlatban.

2. Minden ajánlatnak tartalmaznia kell a kínált termékek és / vagy szolgáltatások teljes és pontos leírását.

Ennek a leírásnak elég részletesnek kell lennie ahhoz, hogy Ön ezen információk alapján eldönthesse, hogy az ajánlat elfogadható-e vagy sem. Amennyiben eladó a kiajánlott termékekhez / szolgáltatásokhoz képeket használ az ajánlatban, ebben az esetben eladó biztosítja, hogy a felhasznált képek valósághűek és reprezentatívak.

3. Ha eladó által kiadott ajánlat egyértelműen hibás vagy hibát tartalmaz, akkor eladó nem köteles eleget tenni az ajánlatban foglaltaknak. Minden kétség elkerülése érdekében ide tartoznak azok a helyzetek is, amikor az árengedmények egyértelműen hibás termékre / szolgáltatásra vonatkoznak.

4. Eladó által kiadott minden egyes ajánlat tartalmazza azokat az információkat, amelyek alapján világosan meghatározhatóak az ügyfél számára az ajánlat elfogadásával együtt járó jogok és kötelezettségek.

4. Szerződés

1. Az ügyél és eladó között létrejött szerződés eladó által előkészített ajánlat elfogadásának pillanatában lép hatályba.

2. Az ajánlat elfogadását követően eladó arra törekszik, hogy azonnal megerősítse az ajánlatot egy e-mail küldésével vagy egy telefonhívással. Mindaddig, amíg ezt a visszaigazolást az ügyfél nem kapja meg, joga a megrendelést visszavonni.

3. Eladó intézkedéseket tett a szerződés megkötésének hálózati és információs biztonsága érdekében. Amennyiben lehetőség van digitális eszközökkel történő fizetésre, eladó garantálja a megfelelő biztonsági intézkedéseket.

4. Eladó a hatályos törvények és rendeletek keretein belül meghatározhatja, hogy az ügyfél teljesítette-e fizetési kötelezettségeit, valamint minden egyéb vonatkozó kötelezettségét. Ha eladó objektív módon úgy határoz, hogy ez nem áll fenn, akkor eladónak joga van a megállapodást felmondani. Ebben az esetben az ügyfél által befizetett összegek visszautalásra kerülnek.

5. Eladó a termék / szolgáltatás átadásakor az ügyfél számára megerősíti a következő információkat:

a. Fizikai címet, ahol lehetőség van panasz benyújtására,

b. Az elállási jog igénybevételének feltételeit és módját,

c. A szervizre és a jótállásra vonatkozó minden információt,

d. Az árat (beleértve minden díjat és költséget), szállítási költségeket, fizetési módot, a kézbesítés módját,

e. Ha a megállapodás futamideje egy évnél hosszabb: a megállapodás felmondásának módját,

f. Az elállási jog gyakorlásához szükséges formanyomtatványt.

5.    Elállási jog a mérlegelési időszakban

1. Az ügyfél legkésőbb a megrendelt termékek, vagy azok utolsó darabjának kézhezvételétől számított 14 napon („mérlegelési időszak”) belül indoklás nélkül elállhat az eladóval kötött szerződéstől. Eladó kérheti az ügyféltől  az indoklást, de nem áll jogában azt megkövetelni az első 14 napon  belül gyakorolt elállás esetén.

2. Az elállás joga csak olyan megállapodásra vonatkozik, amelyben nem testreszabott, nem romlandó és nem egyszeri felhasználásra gyártott termékekről van szó, kivétel, ha az ilyen egyszer használatos termék zárt csomagolása nem kerül felbontásra.

3. Amennyiben jelen cikk alapján kívánja elállási jogát gyakorolni, az elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát fenti határidőben köteles eljuttatni a lentebb megjelölt módon eladóhoz. Ehhez felhasználhatja a rendelkezésre álló elállási formanyomtatványt is.

6.    Kötelezettségek a mérlegelési időszak alatt

A mérlegelési időszak alatt a terméket és annak csomagolását az ügyfélnek kötelessége kellő gondossággal kezelni: az egyszeri, szükséges mértéket meg nem haladó kipróbáláson túl nem szabad használnia a terméket.

7.    Az ügyfél kötelezettségei a mérlegelési időszak alatt gyakorolt elállás esetén

1. Ha az ügyfél úgy dönt, hogy gyakorolni kívánja az elállási jogát, az arra vonatkozó egyértelmű szándéknyilatkozatát szóban telefonon (06 1 209 2782) hívásával közölheti, illetve írásban pestor@pestor.eu e-mail címre, vagy a 1113 Budapest, Karolina út 34. B. ¼. postacímére küldött levél útján.

2. Az elállási jog gyakorlása esetén haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlését követő 14 napon belül az ügyfélnek kötelessége a termékeket visszajuttatni eladóhoz, kivéve abban az esetben, ha eladó felajánlotta az ügyfél számára, hogy ő gondoskodik a termék visszaszállításáról. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha az ügyfél a terméket a határidő lejárta előtt feladja.

3. A visszaküldött terméknek az eredetileg szállított kiegészítőkkel, tartozékokkal, mellékletekkel, használati utasításokkal, útmutatókkal együtt kell megérkeznie eredeti állapotban, valamint az eredeti csomagolásban eladó utasításai szerint.

4. Ha az ügyfél visszaküldi a termékeket eladónak, az ügyfélnek kell hitelt érdemlően igazolnia, hogy mikor küldte el. A termék visszaküldésének kockázata és bizonyítási terhe az ügyfélre hárul.

5. Alapértelmezett esetben az ügyfélre hárulnak a termékek visszaküldésének költségei, kivéve, ha eladó jelezte az ügyfél számára, hogy átvállalja ezeket a költségeket.

6. Az ügyfél és eladó közösen megállapodhatnak abban, hogy egy terméket egy adott helyszínre visz az ügyfél vissza, a postai úton való visszaküldés helyett. Az ilyen eset külön megbeszélés tárgya és külön intézkedéseket von maga után.

8.    Eladó kötelezettségei a mérlegelési időszak alatt gyakorolt elállás esetén

1. Elállási jog gyakorlása esetén eladó legkésőbb az elállásról való tudomásszerzéstől számított  14 napon belül visszatéríti a termékek teljes vételárat az ügyfél számára. Eladó mindaddig visszatarthatja az visszajáró összeget, amíg az ügyfél a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Nem illeti meg a vállalkozást a visszatartás joga, ha vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza.

2. Eladó banki átutalással téríti vissza az ügyfél számára a vételárat azzal megegyező bankszámlának a javára, amelynek terhére az ügyfél a fizetési kötelezettségét teljesítette eladó felé.

9.    Az elállási jog kizárása

Eladó kizárhatja a következő termékek elállási jogát azzal a feltétellel, hogy erről előzetesen, az ügyfél és eladó közötti adásvétel lezárása előtt tájékoztatja az ügyfelet:

Lezárt termékek esetén, illetve olyan termékek esetén, amelyeket felnyitás / használat után egészségügyi vagy higiéniai okokból nem lehetséges visszaküldeni, egyedileg testreszabott termék, és romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék.

10.     Ár

1. Az árak az ÁFÁ-t és a szállítási költségeket is tartalmazzák, kivéve, ha ez másként került említésre.

2. Az ideiglenes ajánlatban említett teljes időszak alatt a kínált termékek árai nem növekednek, kivéve a közvetlenül alkalmazandó ÁFA százalékos növekedését.

3. A termékek szokásos árai időszakonként változhatnak. Az ár abban a pillanatban érvényes, amikor az ajánlat elfogadása megtörténik.

11.    Kötelezettségek teljesítése és kiegészítő jótállás

1. Eladó garantálja, hogy a szállított termékek megegyeznek  a kínált termékekkel, és hogy a termékek a megadott célokra rendeltetésszerűen használhatóak. Eladó garantálja, hogy a termékek megfelelnek a megállapodás hatálybalépésének napján hatályos törvényeknek és rendeleteknek.

Eladó azonban nem vállal semmiféle garanciát az egyéb célokra való alkalmasságra vonatkozóan.

2. A meghosszabbított jótállás soha nem csökkenti a megállapodás alapján fennálló jogokat, ideértve a jelen Általános Szerződési Feltételekben szereplőket sem. 

3. A kiterjesztett jótállás eladó mindennemű kötelezettségét magában foglalja, a törvényes kötelezettségeken túli kötelező garancia mellett.

12.  Szállítás

1. Eladó a megrendelt termékeket az ügyfél által a megrendeléskor megadott címre szállítja, és kellő gondossággal jár el a megrendelések és termékek kiszállítása során.

2. Eladó arra törekszik, hogy a megrendelt termékeket ésszerű határidőn belül, de a legfeljebb 15 napon belül kiszállítsa, kivéve, ha kifejezetten más határidőről állapodnak meg az ügyféllel közösen. Ha a szállítás bármilyen okból késik, vagy ha a küldemény csak külön tételekben szállítható, eladó erről ésszerű határidőn belül tájékoztatja az ügyfelet, de legkésőbb a megrendelés feladása után 15 nappal. Ha eladó nem tudja az összes megrendelt terméket ésszerű időn belül kiszállítani az ügyfél számára, akkor eladó tájékoztatja az ügyfelet erről. Ilyen típusú értesítés után az ügyfélnek jogában áll elállni a megállapodástól, és kérni a kifizetett összegek visszatérítését.

3. A megrendeléstől az előző bekezdéssel összhangban való elállást követően eladó azonnal, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti az ügyfél által kifizetett teljes összeget az ügyfél számára.

4. A megrendelt termékek kockázatát eladó viseli, mindaddig, amíg a termékek nem kerülnek kézbesítésre az ügyfél számára.

13.    Fizetés / tulajdonjog fenntartása

1. Eltérő megállapodás hiányában az ügyfélnek a megrendelt termékeket eladónak a vonatkozó számlán feltüntetett határidőn belül ki kell fizetnie. A fizetés banki átutalással vagy utánvétel történhet.

2. Az ügyfélnek kötelessége a fizetési adatokban szereplő pontatlanságokra azonnal felhívni eladó figyelmét.

3. Amennyiben az ügyfél nem teljesíti a megállapodásban szereplő fizetési kötelezettségeit, eladó által kiküldött fizetési emlékeztető kiküldésének időpontjától számított 14 napon belül, eladó jogosult a kamatot felszámítani  a fizetési kötelezettség összegére, valamint jogosult az esedékes kifizetés behajtása során felmerült jogérvényesítési költségeket is áthárítani a nem fizető ügyfélre.

4. Bármely eladó által forgalmazott termék tulajdonjogának átruházására csak a termékhez kapcsolódó kifizetés eladóhoz való beérkezése után kerül sor.

14. A felelősség korlátozása

1. Eladó nem vállal felelősséget a vis maior miatt felmerülő hiányosságokért, ha a vis maior miatt a megrendelést részben vagy egészben a szerződésben előírt határidőn belül nem teljesíti.

2. Eladó nem vállal felelősséget a vásárlóval szembeni károkat, veszteségeket és költségeket illetően, kivéve azokat a szándékos kötelességszegéseket vagy súlyos gondatlanságot az Internet használatával kapcsolatos hatékonyság hiánya vagy annak hibás működése tekintetében, ha azt eladó vagy annak beszállítói befolyásolják.

3. Eladó továbbá nem felel a vevő felé a szerződés nem teljesítéséből fakadó károkért, veszteségekért és költségekért, amelyek rajta kívülálló okokból merülnek fel, és ilyen esetben a vevő csak a fizetett ár teljes visszatérítésére, és a felmerülő járulékos költségek visszatérítésére jogosult.

4. Eladó nem vállal felelősséget az olyan csalásokért vagy illegális adatfelhasználásokért, amelyeket harmadik személyek okoznak olyan vevőnek, aki a vásárolt termék kifizetésekor hitelkártyát, csekket és egyéb fizetési eszközöket használ, ha eladó bizonyítani tudja, hogy a maga részéről megtett minden lehetséges óvintézkedést az ilyen jellegű problémák elhárítására, az akkori legjobb tudása és tapasztalata alapján, valamint tanúsítja, hogy a tőle elvárható gondossággal járt el.

5. A vevő semmilyen esetben nem felel a fizetés késedelméért vagy a kifizetés téves végrehajtásáért, amennyiben bizonyítani tudja, hogy a kifizetést eladó által meghatározott időben és módon teljesítette.

6. A vevő vállalja, hogy kártalanítja és nem tartja felelősnek eladót a harmadik személyek által okozott, a termékek helytelen kezeléséből adódó károkra vagy sérülésekre vonatkozó igényeivel szemben.

15.    Panaszok kezelése

1. Eladó panasztételi eljárási folyamatot határozott meg és ültetett gyakorlatba, és eladó termékei vagy szolgáltatásai kapcsán beérkező panaszokat ennek az eljárásnak megfelelően kezeli. Ha bármilyen panasza van a termékek működésével kapcsolatban, kérjük AZONNAL vegye fel a kapcsolatot eladóval.

2. A megrendelt termékekkel kapcsolatos panaszokat a magyarországi hatályos törvény által meghatározott időszakon belül meg kell küldeni eladónak.  A panaszt eladó ügyfélszolgálatának kell címezni, és tartalmaznia kell az adott panasszal kapcsolatos összes releváns tényt és körülményt. Eladó fenntartja a jogot a panaszok kivizsgálására az állítólagos hibákkal kapcsolatban, mielőtt meghatározná azt, hogy kompenzálni kell-e az ügyfelet, és az esedékes kártérítés megfelelő módjáról döntene.

3. Tipikus körülmények között, amikor eladó a panaszt minden lényeges adattal és információval együtt megkapja, akkor 14 napon belül megpróbálja megválaszolni a benyújtott panaszt, kivéve, ha az adott panasz annyira bonyolult, hogy eladótól ésszerűen nem várható el, hogy ezen időn belül megválaszolja a felmerült panaszt. Ebben az esetben eladó értesíti az ügyfelet a válasz várható határidejéről, ameddig válaszolnia kell.

4. Eladó olyan termékeket gyárt és értékesít, amelyek orvostechnikai eszköznek minősülnek, ezért az ügyfél köteles lehet panaszának természetét és részleteit közölni  nemzeti vagy nemzetközi szervezettel is.

5. Eladó a termékeivel kapcsolatos panaszt elsősorban eladó ügyfélszolgálati telefonszámon  fogadja, ezen túlmenően a panasz szóban vagy írásban az alábbi módon közölhető  eladóval

Ügyfélszolgálati központ: [06 1 209 2782]., vagy e-mailt küldve a [pestor@pestor.eu] címre, vagy a panasz benyújtására alkalmas űrlapon, ami itt érhető el: [www.pestor.eu], postai úton a levelezési címre küldve, személyesen a megrendelés visszaigazolásában meghatározott panasz ügyintézési helyszínen. Az ügyfél továbbá fogyasztói jogvita esetén a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez is fordulhat. A békéltető testületek székhelye, telefonszáma, levelezési címe, internetes elérhetősége a www.bekeltetes.hu weboldalon érhető el.

6. Eladó a szóbeli panaszt – ha ez lehetséges azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Amennyiben ez nem lehetséges, vagy a panaszt írásban került benyújtásra, úgy eladó a panaszt annak beérkezésétől számított legkésőbb 30 napon belül válaszolja meg, lehetőség szerint  egy kölcsönösen elfogadható megoldási javaslat megfogalmazásával. Ezen időszak lejártát követően, vagy a panaszkezeléssel, a panasz elbírálásával kapcsolatos kifogás az ügyfél az illetékes bírósághoz, illetve nemzeti fogyasztóvédelmi hatósághoz fordulhat a következő cikkben említett alkalmazandó jogszabályok alapján meghatározott eljárási szabályok szerint.

16.    Irányadó törvény

1.    Az ügyfél és eladó között létrejött megállapodásból fakadó jogviták, amelyekre ezek az Általános Szerződési Feltételek vonatkoznak kizárólag a magyar jog hatálya alá tartoznak.

17.     Kiegészítő rendelkezések és feltételek

Azon további rendelkezések vagy szerződési feltételek, amelyek eltérnek a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglaltaktól, az ügyfél számára nem állapíthatnak meg kedvezőtlenebb feltételeket , és szerződő feleknek írásban vagy olyan formában kell megállapodniuk, amely kétséget kizáróan bizonyítja, hogy a Felek elfogadták ezeket az ÁSZF-től eltérő szerződési feltételeket.

18.    Változások az Általános Szerződési Feltételekben

Ezeknek az általános szerződési feltételeknek a változásai csak akkor lépnek hatályba, ha azokat a megfelelő helyen közzétették, és miután tájékoztatták az ügyfelet. Ha az Általános Szerződési Feltételek az ajánlat időtartama alatt módosulnak, akkor az ügyfél számára a legkedvezőbb feltételek érvényesek.

Az Ügyfél eladó szolgáltatásának igénybevételével elfogadja a jelen ÁSZF teljes tartalmát, és annak minden pontjával egyetért.

Melléklet

A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló tájékoztató

1.    Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön a vállalkozás hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön – választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

2. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

3. Jótállás

Milyen esetben élhet Ön a jótállási jogával?

Hibás teljesítés esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet alapján a vállalkozás jótállásra köteles.

Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?

Jótállás időtartama: 1 év, mely határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. E jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik. A jótállásból eredő jogok főszabály szerint a jótállási jeggyel érvényesíthetőek.

A jótállás alapján kijavítás iránti igényt érvényesíthet a vállalkozásnál, vagy az által a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is.

Ha a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.