Adatkezelési tájékoztató

Készülékek, kiegészítők, tartozékok forgalmazására és szervizelésére vonatkozó adatkezelési tájékoztató

 Bevezetés Az Ön személyes adatainak védelme rendkívül fontos számunkra. A jelen Adatkezelési tájékoztató célja, hogy ismertessük: az üzleti tevékenységünk (hallókészülékek, kommunikációs eszközök gyártása, forgalmazása, javítása) során Önről milyen személyes adatot, milyen célból és jogalappal kezelünk, továbbá milyen szervezési és technikai intézkedéseket teszünk a személyes adatok védelme érdekében. Az Adatkezelési tájékoztató a szolgáltatásaink igénybevétele során Önt megillető adatvédelmi jogokat is tartalmazza.

1. Az adatkezelő megnevezése

Adatkezelő: Pestor Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő)

Székhely: 1112 Budapest, Katafa utca 5.

Cégjegyzékszám: 01-09-072058

Adószám: 10455391-2-43

E-mail: pestor@pestor.eu

Telefonszám: +36-1-209-2782

Honlap: www.pestor.eu

2. Az adatkezelés alapjául szolgáló általános jogszabályok

 • az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) atermészetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történővédelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelvhatályon kívül helyezéséről (GDPR vagy Általános adatvédelmi rendelet)
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.törvény (Infotv.)
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.),
 • az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelmérőlszóló 1997. évi XLVII. törvény (Eüatv.)
 • a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (Ebtv.törvény)
 • a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint agyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény
 • az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Áfatörvény)
 • a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Számviteli tv.)
 • a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő bevonásáról,támogatással történő rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzésérőlszóló 14/2007. (III. 14.) EüM. rendelet


3.Adatkezelési tevékenységek


3.1. Hallókészülék vásárlásához kapcsolódó adatkezelés
A kezelt személyes adatok
Adatkezelés célja:

 • ügyfél személyes adatai
 • ügyfél audiogramja, fülnyomata
 • hallókészülék gyártása ésvásárlása

Az adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítése
A személyes adatok megőrzési ideje: Ptk. 6:163 § (2) bekezdés alapján a szerződés teljesítését követő 2 éV


3.2. Hallókészülék javításához kapcsolódó adatkezelés

A kezelt személyes adatok
Adatkezelés célja:

 • ügyfél személyes adatai
 • ügyfél audiogramja, fülnyomata
 • hallókészülék javítása

Az adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítése
A személyes adatok megőrzési ideje: Ptk. 6:163 § (2) bekezdés alapján a szerződés teljesítését követő 2 év


3.3. Hallókészülék vásárlásához vagy javításához igénybe vett társadalombiztosítási támogatással kapcsolatos adatkezelés


A kezelt személyes adatok
Adatkezelés célja:

 • ügyfél személyes adatai, lakcíme, születési dátuma, TAJ-száma, betegség BNO kódja
 • átvevő aláírása
 • társadalombiztosításitámogatás igénybevételéneknyilvántartása

Az adatkezelés jogalapja: az Eüatv. 4. § (2) bek. s) pontja
A személyes adatok megőrzési ideje: az Eüatv. 30. § (7) bekezdése alapján kihordási idővel megegyező (6 év)


3.4. Számlázáshoz kapcsolódó adatkezelés
A kezelt személyes adatok
Adatkezelés célja:

 • ügyfél neve, címe
 • számla kiállítása
 • bizonylat megőrzése

 • Az adatkezelés jogalapja: a Számviteli törvény 166. § (1) bekezdése
  A személyes adatok megőrzési ideje: a Számviteli törvény 169. § (1) bekezdése alapján 8 év


3.5. Készülék kiszállításával kapcsolatos adatkezelés (opcionális)


A kezelt személyes adatok
Adatkezelés célja:

 • ügyfél neve, szállítási címe,telefonszáma, email címe
 • termék kiszállítása


Az adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítése
A személyes adatok megőrzési ideje: a Ptk. 6:270. § alapján a szállítás teljesítését követő 1 azaz, egy év

4. Az adatokhoz való hozzáférés és az adattovábbítás


A személyes adatokhoz az Adatkezelő munkatársai férhetnek hozzá a feladataik ellátása érdekében. Az Adatkezelő csak jogszabályban meghatározott módon és célból adja át az általa kezelt személyes adatokat más állami szervek számára (így például, ha a rendőrség vagy ügyészség megkeresi az Adatkezelőt, és a nyomozáshoz az adott személyes adatokat tartalmazó iratok továbbítását kéri).
Az Adatkezelő az adatkezelés során Adatfeldolgozót vesz igénybe. Az Adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag az Adatkezelőkkel kötött szerződés és a kapott utasítások szerint jogosultak eljárni. Az Adatkezelő csakis olyan Adatfeldolgozókat vesz igénybe, amelyek megfelelő garanciákat nyújtanak – különösen a szakértelem, a megbízhatóság és az erőforrások tekintetében – arra vonatkozóan, hogy a GDPR követelményeinek teljesülését biztosító technikai és szervezési intézkedéseket végrehajtják, ideértve az adatkezelés biztonságát is. Az Adatfeldolgozóra háruló konkrét feladatokat és felelősségeket az Adatkezelő és az Adatfeldolgozó közötti szerződés szabályozza. Az adatkezelésnek az Adatkezelő nevében való elvégzését követően az Adatfeldolgozó az Adatkezelő választása szerint visszaszolgáltatja vagy törli a személyes adatokat, kivéve, ha az Adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog előírja azok tárolását.Az Adatkezelő az alábbi Adatfeldolgozókat alkalmazza az adatkezelési tevékenységei során:

 • számlázási feladatok: Audiosoft IT – Consulting Kft. (székhely: 1014 Budapest, Tóth Árpád sétány 28. 1. em. 4., cégjegyzékszám: 01-09-973098, adószám: 23595686-2-41).•termék kiszállítása csomagban: General Logistics Systems (GLS) Hungary Csomag-Logisztikai Kft. (2351 Alsónémedi GLS Európa u. 2., cégjegyzékszám: 13-09-111755, adószám: 12369410-2-44)
  Az Adatkezelő részéről törvényi kötelezettség alapján adattovábbítás történik a következő állami hatóságok felé:
 • Nemzeti Adó- és Vámhivatal
 • Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő

5. Adatbiztonsági intézkedések


Az Adatkezelő megfelelő informatikai, technikai és személyi intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy az általa kezelt személyes adatokat védje többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen. Így például az informatikai rendszerben tárolt adatokhoz való hozzáférés naplózva van, vagyis mindig ellenőrizhető, ki, mikor, milyen személyes adathoz fért hozzá.


6. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok

 • A tájékoztatás kéréshez való jog
  Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől arról, hogy
  •milyen személyes adatait,
  •milyen jogalapon,
  •milyen adatkezelési cél miatt,
  •milyen forrásból,
  •mennyi ideig kezeli,
  •az Adatkezelő kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihozbiztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait.
  Az Adatkezelő az érintett kérelmét legfeljebb egy hónapon belül, és az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben teljesíti.
 • A helyesbítéshez való jog
  Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy az Adatkezelő módosítsa valamely személyes adatát (például bármikor megváltoztathatja az e-mail címét vagy egyéb elérhetőségét). Az Adatkezelő a kérelmet legfeljebb egy hónaponbelül teljesíti, és az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.
 • A törléshez való jog
  Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti az Adatkezelőtől a személyes adatainak a törlését. A törlési kérelmet az Adatkezelő abban az esetben utasítja el, ha az Adatkezelőt törvény a személyes adatok további tárolására kötelezi. Amennyiben azonban nincs ilyen kötelezettség, akkor az Adatkezelő a kérelmet legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, és az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.
 • A zároláshoz (adatkezelés korlátozásához) való jog
  Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a személyes adatait az Adatkezelő zárolja (az adatkezelés korlátozott jellegének egyértelmű jelölésével és az egyéb adatoktól elkülönített kezelés biztosításával). A zárolás addig tart, amíg az érintett által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását.
  Az adat zárolását kérheti az érintett például abban az esetben, ha úgy gondolja, hogy a beadványát az Adatkezelő jogellenesen kezelte, azonban az általa kezdeményezett hatósági vagy bírósági eljárás érdekében szükséges az, hogy a beadványt az Adatkezelő ne törölje. Ebben az esetben a hatóság vagy a bíróság megkereséséig az Adatkezelő tovább tárolja a személyes adatot (például az adott beadványt), ezt követően törli az adatokat.
 • A tiltakozáshoz való jog
  Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha az Adatkezelő a személyes adatot közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljából továbbítaná, felhasználná. Így például tiltakozhat az ellen, ha az Adatkezelő hozzájárulása nélkül a személyes adatot tudományos kutatás céljából felhasználná.

7. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőség

 • az érintett a személyes adatainak védelméhez fűződő joga sérelme eseténjogorvoslatért fordulhat a következő Hatósághoz:
  Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
  postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
  telefon: +36 (1) 391-1400
  honlap: www.naih.hu
  email: ugyfelszolgalat@naih.hu
 • Bírósági eljárás kezdeményezése: az érintett, ha a személyes adatai kezelésénekjogellenességét tapasztalja, polgári pert kezdeményezhet az Adatkezelő ellen. A perelbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint –az érintett lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékekelérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg:https://birosag.hu/torvenyszekek).

8. Az Adatkezelési Tájékoztató frissítése és elérhetősége


Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Adatkezelési Tájékoztatót egyoldalúan módosítsa. A jelen Tájékoztató módosítására különösen abban az esetben kerülhet sor, ha arra jogszabályváltozás, adatvédelmi hatósági gyakorlat, üzleti igény, illetve újonnan felfedezett biztonsági kockázat miatt szükség van. Az Ön kérésére az Adatkezelő megküldi Önnek a mindenkor hatályos Tájékoztató egy példányát.

DutchEnglishFrenchGermanHungarian