Adatkezelési tájékoztató

A személyes adatok védelme rendkívül fontos számunkra, ezért a jelen Adatkezelési tájékoztatóban ismertetjük, hogy Önről milyen személyes adatot, milyen célból és jogalappal kezelünk. Az Adatkezelési tájékoztató az Önt megillető jogokat is tartalmazza.

 1. Az Adatkezelő adatai

Adatkezelő: Pestor Kft. (továbbiakban: Adatkezelő)

Székhely: 1112 Budapest, Katafa u. 5.

Cégjegyzékszám: 01-09-072058

Adószám: 10455391-2-43

Honlap: www.pestor.eu  

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: pestor@pestor.eu

 • Az adatkezelés alapjául szolgáló általános jogszabályok
 • az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (GDPR)
 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.)
 • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.)
 • 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról (Áfatörvény)
 • 2000. évi C. törvény a számvitelről (Számviteli tv.)
 • 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről (Fgy.tv.)
 • 1995. évi CXIX. törvény a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (DM törvény)
 • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker tv.)
 • 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.)
 • 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről (Eütv.)
 • 1997. évi XLVII. törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről (Eüaktv.)
 • 1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól (Tbj. törvény)
 • 1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól (Ebtv.)
 • 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról (Ebtv. vhr.)
 • 134/1999. (VIII. 31.) Korm. rendelet a járóbeteg-ellátás keretében rendelt gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök és gyógyfürdőellátások árához nyújtott támogatások elszámolásáról és folyósításáról
 • 7/2004. (XI. 23.) EüM rendelet a gyógyászati segédeszközök forgalmazásának, javításának, kölcsönzésének szakmai követelményeiről
 • 14/2007. (III. 14.) EüM rendelet a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő bevonásáról, támogatással történő rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzéséről
 • 53/2007. (XII. 7.) EüM rendelet a gyógyszerrendeléshez használandó számítógépes program minősítésének szabályairól
 • 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet az orvostechnikai eszközökről
 • 39/2016. (XII. 21.) EMMI rendelet az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térrel kapcsolatos részletes szabályokról
 • Fogalmak

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („Érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható. Ilyen tipikus személyes adatok különösen: név, lakcím, születési hely és idő, anyja neve.

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az Adatkezelőt vagy az Adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e.

 • Alapelvek

Az Adatkezelő a személyes adatok kezelése során a következő alapelveket veszi figyelembe, így a személyes adatok:

 1. kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az Érintett számára átlátható módon kell végezni (jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság)
 2. gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a GDPR 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés (célhoz kötöttség)
 3. az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek és a szükségesre kell korlátozódniuk (adattakarékosság)
 4. pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék (pontosság)
 5. tárolásának olyan formában kell történnie, amely az Érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a GDPR 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az Érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel (korlátozott tárolhatóság)
 6. kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve (integritás és bizalmas jelleg)
 7. az Adatkezelő felelős a fentieknek való megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására (elszámoltathatóság)
 • Adatkezelési tevékenység
 1. kapcsolatfelvétel emailben
Adatkezelés céljaKapcsolat felvétele, kapcsolattartás  
Adatkezelés jogalapjaGDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont: a szerződés teljesítéséhez vagy a szerződés megkötését megelőzően az Érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges  
Az Érintettek kategóriáiBármely természetes személy  
Személyes adatok köreNév, email cím  
Adatmegőrzési időA kapcsolatfelvételt követő 1. év végéig  
AdattovábbításA GDPR 44-49. cikkei szerinti adattovábbítás nem történik
CímzettekAz Adatkezelő Adatfeldolgozó(ka)t vesz igénybe: tárhelyszolgáltató: DotRoll Kft. (székhely: 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5., cégjegyzékszám: 01-09-882068)levelezési rendszer szolgáltatója: DotRoll Kft. (székhely: 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5., cégjegyzékszám: 01-09-882068)  
Adatok forrásaA személyes adatok forrása az érdeklődő
Adatszolgáltatás módja, következményeAz adatok megadása szükséges. Amennyiben Ön nem adja meg a személyes adatokat, akkor az Adatkezelő nem tud kapcsolatot felvenni Önnel 
 • hírlevélre történő feliratkozás
Adatkezelés céljaHírlevél küldése  
Adatkezelés jogalapjaGDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont: hozzájárulás  
Az Érintettek kategóriáiBármely természetes személy  
Személyes adatok köreNév, email cím  
Adatmegőrzési időA hozzájárulás visszavonásáig vagy a feliratkozásról történő leiratkozás időpontjától számított 30 napig  
AdattovábbításA GDPR 44-49. cikkei szerinti adattovábbítás nem történik   
CímzettekAz Adatkezelő Adatfeldolgozó(ka)t vesz igénybe: levelezési rendszer szolgáltatója: DotRoll Kft. (székhely: 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5., cégjegyzékszám: 01-09-882068)  
Adatok forrásaA személyes adatok forrása a hírlevélre feliratkozó 
Adatszolgáltatás módja, következményeAz adatok megadása önkéntes. Amennyiben Ön nem adja meg a személyes adatokat, akkor az Adatkezelő nem tud Önnek hírlevelet küldeni  
 • időpontfoglalás
Adatkezelés céljaAz egészségügyi szolgáltatás céljából érkező páciens számára időpont biztosítása
Adatkezelés jogalapjaGDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont: a szerződés teljesítése vagy a szerződés megkötését megelőzően az Érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges 
Az Érintettek kategóriáiPáciens 
Személyes adatok köreNév, telefonszám, email cím  
Adatmegőrzési időAz időpontfoglalását követő 1. év végéig 
AdattovábbításA GDPR 44-49. cikkei szerinti adattovábbítás nem történik 
CímzettekAz Adatkezelő Adatfeldolgozó(ka)t vesz igénybe:betegnyilvántartó szoftver: Audiosoft IT – Consulting Kft. (székhely: 1014 Budapest, Tóth Árpád sétány 28. 1. em. 4., cégjegyzékszám: 01-09-973098)
Adatok forrásaA személyes adatok forrása a páciens 
Adatszolgáltatás módja, következményeAz adatok megadása szükséges. Amennyiben Ön nem adja meg a személyes adatokat, akkor az Adatkezelő nem tud az egészségügyi szolgáltatásra időpontot biztosítani 
 • betegfelvétel
Adatkezelés céljaBetegfelvétellel kapcsolatos adminisztrációs kötelezettség – a hallókészülék vásárlásához és javításához kapcsolódó kötelező adatkezelés
Adatkezelés jogalapjaGDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont: jogi kötelezettség teljesítése: Eüaktv. 4. § (1) bekezdés Eütv. 136. § (1) bekezdése GDPR 9. cikk (2) bekezdés h) pont: egészségügyi és foglalkozásegészségügyi célú adatkezelés 
Az Érintettek kategóriáiPáciens  
Személyes adatok köreEütv. 136. § (1) és (2) bekezdéseiNév, leánykori név, anyja neve, születési hely és idő, TAJ szám, lakcím, hallás egészségügyi állapota, közgyógyellátási igazolvány száma és érvényessége  
Adatmegőrzési időEüaktv. 30. § (1) bekezdése alapján: zárójelentés 50 év, minden más dokumentum 30 év, képalkotó diagnosztikai felvétel 10 évEüaktv. 30. § (7) bekezdés alapján: gyógyászati segédeszköz szaküzletben kiszolgáltatott olyan gyógyászati segédeszköz esetén, amelynek kihordási ideje 5 évnél hosszabb, a papíralapú vény, valamint a kiadási igazolás megőrzési ideje a kihordási idővel azonos. A kötelező őrzési időt követően a papíralapú vényeket és a kiadási igazolásokat meg kell semmisíteni.
AdattovábbításA GDPR 44-49. cikkei szerinti adattovábbítás nem történik 
CímzettekAz Adatkezelő Adatfeldolgozó(ka)t vesz igénybe:betegnyilvántartó szoftver: Audiosoft IT – Consulting Kft. (székhely: 1014 Budapest, Tóth Árpád sétány 28. 1. em. 4., cégjegyzékszám: 01-09-973098)
Adatok forrásaA személyes adatok forrása a páciens 
Adatszolgáltatás módja, következményeAz adatok megadása kötelező. Amennyiben Ön nem adja meg a személyes adatokat, akkor az Adatkezelő nem tud a jogszabályban előírt kötelezettségének eleget tenni 
 • betegellátás
Adatkezelés céljaEgészségügyi szolgáltatáshoz kapcsolódó betegellátás (fül-orr-gége vizsgálat és audológiai vizsgálat)
Adatkezelés jogalapjaGDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont: jogi kötelezettség teljesítése: Eüaktv. 4. § (1) bekezdés Eütv. 136. § (1) bekezdése GDPR 9. cikk (2) bekezdés h) pont: egészségügyi és foglalkozásegészségügyi célú adatkezelés 
Az Érintettek kategóriáiPáciens 
Személyes adatok köreEütv. 136. § (1) és (2) bekezdéseiNév, leánykori név, anyja neve, születési hely és idő, TAJ szám, lakcím, hallás egészségügyi állapota, közgyógyellátási igazolvány száma és érvényessége  
Adatmegőrzési időEüaktv. 30. § (1) bekezdése alapján: zárójelentés 50 év, minden más dokumentum 30 év, képalkotó diagnosztikai felvétel 10 évEüaktv. 30. § (7) bekezdés alapján: gyógyászati segédeszköz szaküzletben kiszolgáltatott olyan gyógyászati segédeszköz esetén, amelynek kihordási ideje 5 évnél hosszabb, a papíralapú vény, valamint a kiadási igazolás megőrzési ideje a kihordási idővel azonos. A kötelező őrzési időt követően a papíralapú vényeket és a kiadási igazolásokat meg kell semmisíteni.
AdattovábbításA GDPR 44-49. cikkei szerinti adattovábbítás nem történik 
CímzettekAz Adatkezelő Adatfeldolgozó(ka)t vesz igénybe:betegnyilvántartó szoftver: Audiosoft IT – Consulting Kft. (székhely: 1014 Budapest, Tóth Árpád sétány 28. 1. em. 4., cégjegyzékszám: 01-09-973098)fül-orr gégész: Apple-MED Bt. (székhely: 1016 Budapest, Zsolt utca 1. I. em. 1., cégjegyzékszám: 01-06-791690) 
Adatok forrásaA személyes adatok forrása a páciens 
Adatszolgáltatás módja, következményeAz adatok megadása kötelező. Amennyiben Ön nem adja meg a személyes adatokat, akkor az Adatkezelő nem tud egészségügyi szolgáltatást biztosítani 
 • hallókészülék vásárlása
Adatkezelés céljaHallókészülék vásárlása
Adatkezelés jogalapjaGDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont: a szerződés teljesítése vagy a szerződés megkötését megelőzően az Érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges 
Az Érintettek kategóriáiPáciens 
Személyes adatok köreHallókészülék megvásárlásához kapcsolódó személyes adatok: név, termék 
Adatmegőrzési időSzámviteli tv. 169. § (1) és (2) bekezdései alapján 8 év 
AdattovábbításA GDPR 44-49. cikkei szerinti adattovábbítás nem történik 
CímzettekAz Adatkezelő Adatfeldolgozó(ka)t vesz igénybe:betegnyilvántartó szoftver: Audiosoft IT – Consulting Kft. (székhely: 1014 Budapest, Tóth Árpád sétány 28. 1. em. 4., cégjegyzékszám: 01-09-973098)Az Adatkezelő részéről adattovábbítás  történik a szerződés teljesítése érdekében a következő Adatfeldolgozó(k) részére:Sonova Hungary Kft. (székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6. 3. ép. 7. em., cégjegyzékszám: 01-09-718969) Mediszintech Kft. (székhely: 1097 Budapest, Timót u. 8., cégjegyzékszám: 01-09-162943) Starkey Kft. (székhely: 1119 Budapest, Fehérvári út 79., cégjegyzékszám: 01-09-070068) PROTONE AUDIO Kft. (székhely: 1065 Budapest, Lázár utca 4., cégjegyzékszám: 01-09-702489)  
Adatok forrásaA személyes adatok forrása a páciens 
Adatszolgáltatás módja, következményeAz adatok megadása szükséges. Amennyiben Ön nem adja meg a személyes adatokat, akkor az Adatkezelő nem Önnek terméket szolgáltatni 
 • hallókészülék kiegészítő megvásárlása webshopban
Adatkezelés céljaHallókészülék kiegészítő vásárlása webshopban
Adatkezelés jogalapjaGDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont: a szerződés teljesítése vagy a szerződés megkötését megelőzően az Érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges 
Az Érintettek kategóriáiPáciens 
Személyes adatok köreHallókészülék megvásárlásához kapcsolódó személyes adatok: név, termék, szállítási cím  
Adatmegőrzési időSzámviteli tv. 169. § (1) és (2) bekezdései alapján 8 év 
AdattovábbításA GDPR 44-49. cikkei szerinti adattovábbítás nem történik 
CímzettekAz Adatkezelő Adatfeldolgozó(ka)t vesz igénybe:betegnyilvántartó szoftver: Audiosoft IT – Consulting Kft. (székhely: 1014 Budapest, Tóth Árpád sétány 28. 1. em. 4., cégjegyzékszám: 01-09-973098)Az Adatkezelő részéről adattovábbítás  történik a szerződés teljesítése érdekében a következő Adatfeldolgozó(k) részére:Sonova Hungary Kft. (székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6. 3. ép. 7. em., cégjegyzékszám: 01-09-718969) Mediszintech Kft. (székhely: 1097 Budapest, Timót u. 8., cégjegyzékszám: 01-09-162943) Starkey Kft. (székhely: 1119 Budapest, Fehérvári út 79., cégjegyzékszám: 01-09-070068) PROTONE AUDIO Kft. (székhely: 1065 Budapest, Lázár utca 4., cégjegyzékszám: 01-09-702489) Az Adatkezelő részéről adattovábbítás  történik a szerződés teljesítése érdekében a termék szállítása során a következő Adatkezelő(k) részére:Magyar Posta Zrt. (székhely: 138 Budapest, Dunavirág utca 2-6., cégjegyzékszám: 01-10-042463)  
Adatok forrásaA személyes adatok forrása a páciens 
Adatszolgáltatás módja, következményeAz adatok megadása szükséges. Amennyiben Ön nem adja meg a személyes adatokat, akkor az Adatkezelő nem Önnek terméket szolgáltatni 
 • hallókészülék javítása
Adatkezelés céljaHallókészülék javítása
Adatkezelés jogalapjaGDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont: a szerződés teljesítése vagy a szerződés megkötését megelőzően az Érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges 
Az Érintettek kategóriáiPáciens 
Személyes adatok köreHallókészülék javításához kapcsolódó személyes adatok: név, termék 
Adatmegőrzési időSzámviteli tv. 169. § (1) és (2) bekezdései alapján 8 év 
AdattovábbításA GDPR 44-49. cikkei szerinti adattovábbítás nem történik 
CímzettekAz Adatkezelő Adatfeldolgozó(ka)t vesz igénybe:betegnyilvántartó szoftver: Audiosoft IT – Consulting Kft. (székhely: 1014 Budapest, Tóth Árpád sétány 28. 1. em. 4., cégjegyzékszám: 01-09-973098)Az Adatkezelő részéről adattovábbítás  történik a szerződés teljesítése érdekében a következő Adatfeldolgozó(k) részére:Sonova Hungary Kft. (székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6. 3. ép. 7. em., cégjegyzékszám: 01-09-718969) Mediszintech Kft. (székhely: 1097 Budapest, Timót u. 8., cégjegyzékszám: 01-09-162943) Starkey Kft. (székhely: 1119 Budapest, Fehérvári út 79., cégjegyzékszám: 01-09-070068) PROTONE AUDIO Kft. (székhely: 1065 Budapest, Lázár utca 4., cégjegyzékszám: 01-09-702489)  
Adatok forrásaA személyes adatok forrása a páciens 
Adatszolgáltatás módja, következményeAz adatok megadása szükséges. Amennyiben Ön nem adja meg a személyes adatokat, akkor az Adatkezelő nem Önnek terméket szolgáltatni 
 • jogszabály alapján kiállított orvosi vény alapján történő elszámolás
Adatkezelés céljaA Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) felé történő elszámolási kötelezettség teljesítése jogszabály alapján 
Adatkezelés jogalapjaGDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont: jogi kötelezettség teljesítése: 134/1999. (VIII. 31.) Korm. rendelet a járóbeteg-ellátás keretében rendelt gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök és gyógyfürdőellátások árához nyújtott támogatások elszámolásáról és folyósításáról 
Az Érintettek kategóriáiVény jogosultja 
Személyes adatok köreVényen szereplő adatok, így konkrétan: név, cím, születési dátum, TAJ szám, betegség BNO kódja, közgyógyellátási igazolvány szám és érvényessége, termék megnevezése és mennyisége 
Adatmegőrzési időEüaktv. 30. § (7) bekezdés alapján: gyógyászati segédeszköz szaküzletben kiszolgáltatott olyan gyógyászati segédeszköz esetén, amelynek kihordási ideje 5 évnél hosszabb, a papíralapú vény, valamint a kiadási igazolás megőrzési ideje a kihordási idővel azonos. A kötelező őrzési időt követően a papíralapú vényeket és a kiadási igazolásokat meg kell semmisíteni.
AdattovábbításA GDPR 44-49. cikkei szerinti adattovábbítás nem történik 
CímzettekAz Adatkezelő Adatfeldolgozó(ka)t vesz igénybe:Az Adatkezelő az elszámolás során kizárólag a NEAK által kibocsátott megfelelőségi tanúsítvánnyal rendelkező betegnyilvántartó szoftvert alkalmaz: Audiosoft IT – Consulting Kft. (székhely: 1014 Budapest, Tóth Árpád sétány 28. 1. em. 4., cégjegyzékszám: 01-09-973098)Az Adatkezelő részéről jogszabályi kötelezettség alapján adattovábbítás történik a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) felé 
Adatok forrásaA személyes adatok forrása a vény jogosultja 
Adatszolgáltatás módja, következményeAz adatok megadása kötelező. Amennyiben Ön nem adja meg a személyes adatokat, akkor az Adatkezelő nem tud a jogszabályi kötelezettségének megfelelni  
 • EESZT rendszerbe történő rögzítés
Adatkezelés céljaA Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér  (EESZT) rendszerbe történő rögzítés az Eüaktv. 4. § (1) bekezdésében meghatározott célokból 
Adatkezelés jogalapjaGDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont: jogi kötelezettség teljesítése: 39/2016. (XII. 21.) EMMI rendelet az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térrel kapcsolatos részletes szabályokról  
Az Érintettek kategóriáiPáciens 
Személyes adatok köreEgészségügyi és személyazonosító adatok 
Adatmegőrzési időEüaktv. 35/J. § (2) bekezdése alapján az Érintett halála után 5 évig  
AdattovábbításA GDPR 44-49. cikkei szerinti adattovábbítás nem történik 
CímzettekAz Adatkezelő Adatfeldolgozó(ka)t vesz igénybe:Az Adatkezelő az elszámolás során kizárólag a NEAK által kibocsátott megfelelőségi tanúsítvánnyal rendelkező betegnyilvántartó szoftvert alkalmaz: Audiosoft IT – Consulting Kft. (székhely: 1014 Budapest, Tóth Árpád sétány 28. 1. em. 4., cégjegyzékszám: 01-09-973098) Az Adatkezelő részéről jogszabályi kötelezettség alapján adattovábbítás történik az Állami Egészségügyi Ellátó Központ (ÁEEK) felé. 
Adatok forrásaA személyes adatok forrása a páciens 
Adatszolgáltatás módja, következményeAz adatok megadása kötelező. Amennyiben Ön nem adja meg a személyes adatokat, akkor az Adatkezelő nem tud a jogszabályi kötelezettségének megfelelni  
 • számlázás
Adatkezelés céljaSzámla kiállítása 
Adatkezelés jogalapjaGDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont: jogi kötelezettség teljesítése: Áfatörvény 159. § (1) bekezdése 
Az Érintettek kategóriáiPáciens, páciens hozzátartozója 
Személyes adatok köreNév, cím, adószám (céges ügyfél esetén), email cím 
Adatmegőrzési időSzámviteli tv. 169. § (1) és (2) bekezdései alapján 8 év 
AdattovábbításA GDPR 44-49. cikkei szerinti adattovábbítás nem történik 
CímzettekAz Adatkezelő Adatfeldolgozókat vesz igénybe: könyvelés: SEDNA BT. (székhely: 1116 Budapest, Mezőkövesd u. 6. fszt. 20., cégjegyzékszám: 01-06-764298)  számlázó program: Audiosoft IT – Consulting Kft. (székhely: 1014 Budapest, Tóth Árpád sétány 28. 1. em. 4., cégjegyzékszám: 01-09-973098)Az Adatkezelő az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv.) 10. számú melléklet 1. pontja szerint adatot szolgáltat a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) részére 
Adatok forrásaA személyes adatok forrása a páciens 
Adatszolgáltatás módja, következményeAz adatok megadása kötelező. Amennyiben Ön nem adja meg a személyes adatokat, akkor az Adatkezelő nem tud a jogszabályban előírt számlázási kötelezettségének eleget tenni 
 • szerződéses kapcsolattartás

Az Adatkezelő a vele szerződött Partnerei (beszállító) esetében a szerződésben rögzített kapcsolattartóján keresztül folytat kommunikációt, és tart fenn üzleti kapcsolatot.

Adatkezelés céljaAz Adatkezelő és a Partner közötti szerződés cél szerinti megvalósításához a kommunikáció fenntartása, és az együttműködés megvalósítása 
Adatkezelés jogalapjaGDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont: jogos érdek 
Az Érintettek kategóriáiPartner (egyéni vállalkozó, Kft., Bt., Zrt.) munkavállalója, mint kapcsolattartóként kijelölt személy 
Személyes adatok köreNév, beosztás, telefonszám, email cím 
Adatmegőrzési időA szerződés teljesítését vagy megszűnését követő 5. év végéig 
AdattovábbításA GDPR 44-49. cikkei szerinti adattovábbítás nem történik 
CímzettekAz Adatkezelő Adatfeldolgozó(ka)t nem vesz igénybe 
Adatok forrásaA személyes adatok forrása a Partner kapcsolattartója 
Adatszolgáltatás módja, következményeAz adatok megadása kötelező. Amennyiben Ön nem adja meg a személyes adatokat, akkor az Adatkezelő nem tud egyeztetni a Partnerrel 
 • panaszkezelés
Adatkezelés céljaBármely szolgáltatással kapcsolatos panasz kezelése  
Adatkezelés jogalapjaGDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont: jogi kötelezettség teljesítése: a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény   
Az Érintettek kategóriáiPanaszos  
Személyes adatok köreNév, lakcím, a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja, panasz részletes leírása, fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke   
Adatmegőrzési időFgy.tv. 17/A. § (7) bekezdése alapján 5 év  
AdattovábbításA GDPR 44-49. cikkei szerinti adattovábbítás nem történik 
CímzettekAz Adatkezelő Adatfeldolgozót nem vesz igénybe 
Adatok forrásaA személyes adatok forrása a panaszos 
Adatszolgáltatás módja, következményeAz adatok megadása önkéntes. Amennyiben Ön nem adja meg a személyes adatokat, akkor előfordulhat, hogy panaszát az Adatkezelő nem tudja kivizsgálni
 • Honlap adatkezelése

A Honlap sütiket használ.

A süti (angolul: cookie) egy fájl, amely akkor kerül az Ön számítógépére, amikor egy honlapot meglátogat. A süti egy információcsomag, amelyet a szerver küld a böngészőnek, majd minden egyes kérés alkalmával a böngésző visszaküldi ezt a szervernek a kiszolgáló által meghatározott adattartalommal. Ennek az a célja, hogy az Ön által látogatott honlap internetes beállításait elmentse, így ha Ön újra ugyanazt a honlapot keresi fel azonos eszközről, akkor az oldal már emlékezni fog a beállított paraméterekre.

A süti számtalan funkcióval rendelkezik. Sütit leggyakrabban hirdetések, szolgáltatások személyre szabásához, a honlap forgalmának elemzéséhez használnak.

A jelenleg hatályos jogszabályok értelmében süti csak abban az esetben tárolható az Ön eszközén, ha erre feltétlenül szükség van, azaz elengedhetetlen a honlap működéséhez, ezeket nevezik „szükséges sütiknek”. Minden egyéb típusú süti használatához az Ön hozzájárulására van szükség. A honlapon aktuálisan használt sütiket a honlapra történő belépéskor felugró ablakban (pop-up ablak) tekintheti meg és állíthatja be.  

A modern böngészők engedélyezik a süti beállítások módosítását. A böngészők egy része alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de ez a beállítás is megváltoztatható annak érdekében, hogy a jövőre nézve Ön megakadályozza az automatikus elfogadást. Átállítás esetén a böngésző a továbbiakban minden alkalommal felajánlja a sütik beállításának választási lehetőségét.

Tekintettel arra, hogy a sütik célja a weboldal használhatóságának és folyamatainak támogatása, valamint megkönnyítése, a sütik letiltása esetén nem lehet garantálni, hogy Ön képes lesz a weboldal valamennyi funkciójának teljes körű használatára. A weboldal ez esetben a tervezettől eltérően működhet a böngészőben. További részletes információk az alábbi böngészők süti beállításairól:

 • Közösségi média

Az Adatkezelő céges profillal elérhető az alábbi közösségi oldalakon.

A közösségi oldal üzemeltetője önálló Adatkezelőnek minősül, az adatkezelésről szóló tájékoztatás a következő linkeken elérhető:

Közösségi oldal: Adatkezelő neve: Adatkezelési tájékoztató elérhetősége:
FacebookMeta Platforms Ireland Ltd. (székhely: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour Dublin 2, Írország)https://www.facebook.com/privacy/explanation 

Az Adatkezelő nem rögzít és nem kezel személyes adatot az adott közösségi oldal felhasználójáról a belső adatbázisában és rendszerében.

 • Az adatokhoz való hozzáférés

A személyes adatokhoz az Adatkezelő illetékes munkatársai férhetnek hozzá a szükséges mértékben a feladataik ellátása érdekében.

 • Adatbiztonsági intézkedések

Az Adatkezelő megfelelő informatikai, technikai és személyi intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy az általa kezelt személyes adatokat védje többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen, vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen.

 • Az adatkezeléssel kapcsolatos Érintetti jogok és tartalmuk
 Adatkezeléssel kapcsolatosÉrintetti jog  Az adatkezeléssel kapcsolatos Érintetti jog tartalma
Tájékoztatáshoz való jog/GDPR 13-14. cikk/ Ön jogosult arra, hogy a személyes adatai megszerzésének időpontjában tájékoztatást kapjon az adatkezelés tényéről és céljairól. Az Adatkezelő olyan további információt is az Ön rendelkezésére bocsát, amelyek a tisztességes és átlátható adatkezelés biztosításához szükségesek, figyelembe véve a személyes adatok kezelésének konkrét körülményeit és kontextusát. Önt tájékoztatni kell továbbá a profilalkotás tényéről és annak következményeiről is.  
Hozzáféréshez való jog/GDPR 15. cikk/ Ön jogosult arra, hogy tájékoztatást kérjen arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy megismerje azt, hogy az Adatkezelő:milyen személyes adataitmilyen jogalaponmilyen adatkezelési cél miattmennyi ideig kezeli kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adataitmilyen forrásból származnak a személyes adatai (amennyiben nem Ön bocsátotta azokat az Adatkezelő rendelkezésére)alkalmaz-e automatizált döntéshozatalt, valamint annak logikáját, ideértve a profilalkotást is.  
Helyesbítéshez való jog/GDPR 16. cikk/Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatait helyesbítse vagy a hiányos személyes adatait kiegészítse. Tehát Ön kérheti, hogy az Adatkezelő módosítsa valamely személyes adatát (például bármikor megváltoztathatja az e-mail címét, vagy egyéb elérhetőségét).  
Törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)/GDPR 17. cikk/Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő törölje a személyes adatait, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll: a személyes adataira már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték Ön visszavonja a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja értelmében az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapjaÖn a 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy Ön a 21. cikk (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellena személyes adatait jogellenesen kezeltéka személyes adatait az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kella személyes adatainak gyűjtésére a 8. cikk (1) bekezdésében említett, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.  
Korlátozáshoz való jog/GDPR 18. cikk/ Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll: Ön vitatja a személyes adatainak pontosságát (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát)az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozásátaz Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhezÖn a 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben).  
Adathordozhatósághoz való jog/GDPR 20. cikk/Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által egy Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:az adatkezelés a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájáruláson, vagy a 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződésen alapul, és az adatkezelés automatizált módon történik.Ön jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatainak Adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.  
Tiltakozáshoz való jog/GDPR 21. cikk/Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatait nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.Ha a személyes adatainak kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatai e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.  
Hozzájárulás visszavonásának joga/GDPR 7. cikk (3) bekezdés/Ön jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás megadása előtt Önt erről tájékoztatni kell. A hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű módon kell lehetővé tenni, mint annak megadását.  
 • Az adatkezeléssel kapcsolatos Érintetti jogorvoslati lehetőségek és tartalmuk
Jogorvoslati lehetőségA jogorvoslati lehetőség tartalma
Felügyeleti Hatóságnál történő panasztétel joga/GDPR 77. cikk/Ön a személyes adatainak védelméhez fűződő joga sérelme esetén panaszt nyújthat be a következő Hatósághoz:Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.telefon: +36 (1) 391-1400email: ugyfelszolgalat@naih.hu   honlap: www.naih.hu  
Az Adatkezelővel vagy az Adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog (bírósági eljárás kezdeményezése)/GDPR 79. cikk/Ön jogosult bírósághoz fordulni az Adatkezelő vagy Adatfeldolgozó ellen, ha a személyes adatai kezelésének jogellenességét tapasztalja. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye vagy a tartózkodási helye szerint illetékes törvényszéknél nyújtja-e be a keresetét. A törvényszékek elérhetősége:  https://birosag.hu/torvenyszekek 
 • Az Adatkezelési tájékoztató frissítése

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Adatkezelési tájékoztatót egyoldalúan módosítsa. A jelen tájékoztató módosítására különösen abban az esetben kerülhet sor, ha arra jogszabályváltozás, adatvédelmi hatósági gyakorlat, üzleti igény, illetve egyéb körülmény miatt szükség van. Az Érintett kérésére az Adatkezelő megküldi neki a mindenkor hatályos tájékoztató egy példányát a vele leegyeztetett formában.